TITAN: Συσχέτιση Χρημαστιστηριακών τιμών και Θεμελιωδών

Ίσως, αυτή τη φορά κουράζω κάπως τους αναγνώστες του Investorblog, αφού το παρακάτω κείμενο ίσως δυσκολέψει τους μη εξοικειωμένους. Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε πώς τα θεμελιώδη μεγέθη καθορίζουν τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Η ανάλυση προέρχεται από την διπλωματική μου εργασία. (Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Ανάλυση, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

 

1.1.1        ΤΙΤΑΝ

Η Τιτάν δραστηριοποιείται στον κλάδο τσιμέντου και άλλων συναφών δομικών υλικών. Η παραγωγική και εμπορική παρουσία εκτείνεται σε 13 χώρες.

Γράφημα 6. Εξέλιξη Μεγεθών Τιτάνα.

Από το 2007και μετά η Κερδοφορία (12Μ) υποχωρεί συνεχώς μέχρι και σήμερα. Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Τιτάνα σχετίζεται ιδιαίτερα με την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου και της οικοδομικής δραστηριότητας. Το προηγούμενο διάστημα η Ελλάδα βρίσκεται υπό κατασκευαστικό «οργασμό», τόσο μέσω της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων όσο και από την έξαρση κατασκευής κατοικιών. Η εικόνα αυτή αρχίζει να αλλάζει όταν στο διεθνές σκηνικό έχουμε το «σκάσιμο» της φούσκας των Subprimes. Η οικοδομική δραστηριότητα αρχίζει να πλήττεται τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο κρατικός προϋπολογισμός είναι δύσκολο να συνεχίσει να συντηρεί έναν τόσο μεγάλο κατασκευαστικό κλάδο. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο με την εμφάνιση της Κρίσης Κρατικού Χρέους και το «πάγωμα» των δημοσίων έργων. Οι προκλήσεις για το μέλλον είναι σημαντικές, καθώς ο όμιλος δραστηριοποιείται έντονα στην Αίγυπτο, όπου αναταραχές από τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης μαίνονται (Dealnews.gr 2011). Έως το 2008 η Χρηματιστηριακή Αξία είναι συνεχώς ανώτερη από τα Ίδια Κεφάλαια, ενώ από το 2010 και μετά συμβαίνει το αντίστροφο.

 

 

 

Γράφημα 7.  P/BV και ROE, πραγματικές και προσαρμοσμένες τιμές Τιτάνα.

Στα παραπάνω γραφήματα οι μπλε γραμμές εμφανίζουν τις πραγματικές τιμές, ενώ οι κόκκινες τις προσαρμοσμένες που προέρχονται από τη  μέθοδο της απλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή το P/BV και ανεξάρτητη το ROE.

Η αγορά έως και το 2007 αποτιμά τον Τιτάνα κοντά στις τρεις φορές την λογιστική του αξία, αφού η απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων ξεπερνά το 20%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό. Όμως, καθώς το ROE υποχωρεί, στις 31/12/2008 το P/BV διαμορφώνεται στο 0,81 και στις 30/9/2011  ακόμα χαμηλότερα (0,52). Αυτό σημαίνει πως τότε η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στο μισό της εσωτερικής της αξίας, παρότι η επιχείρηση εξακολουθεί να παράγει κέρδη σε δωδεκάμηνη βάση (ROE>0).

Από το 2005 μέχρι και το 2007, σε περίοδο χρηματιστηριακής ευφορίας, οι πραγματικές τιμές είναι ελαφρώς ανώτερες από τις προσαρμοσμένες. Από τις αρχές του 2008 μέχρι και τις αρχές του 2009 συμβαίνει το αντίστροφο. Το κακό χρηματιστηριακό κλίμα ωθεί τους επενδυτές είτε να υπεραντιδρούν στην πτώση της κερδοφορίας, είτε να προεξοφλούν τη συνέχιση της· κάτι που τελικά επαληθεύεται στην πορεία.

Η αποτίμηση σε όρους P/BV βελτιώνεται προσωρινά κατά τη διάρκεια του 2009 ίσως βοηθούμενη από την προσωρινή ανάκαμψη του ΧΑΑ κατά το ίδιο έτος.

Στις 30/6 του 2011 παρά το κακό κλίμα στο χρηματιστήριο και την ελληνική οικονομία και παρότι το συνεχώς μειούμενο ROE(=3,8%) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, η μετοχή του Τιτάνα διαπραγματεύεται ελάχιστα χαμηλότερα από την εσωτερική της αξία (P/BV=0,91) και πάνω από την προσαρμοσμένη τιμή του μοντέλου P/BV-ROE. Μάλιστα να σημειώσουμε πως σε επίπεδο τριμήνου ήδη είχαμε ανακοίνωση ζημιών.

Στις 23/5/2011 γράφεται χαρακτηριστικά στο Investorblog, πως ενώ στα τέλη του 2008 η αποτίμηση ήταν προκλητικά χαμηλή για μια τόσο σοβαρή και ποιοτική εταιρεία αυτού του μεγέθους, «η χρηματιστηριακή αξία των 1,3 δις φαίνεται υψηλή για τα δεδομένα μιας ζημιογόνου πλέον επιχείρησης, σε ένα χρηματιστήριο που παραπαίει.» (Investorblog.gr 2011)

Κατά τη διάρεια του 2012 οι πραγματικές τιμές είναι ανώτερες από τις προσαρμοσμένες. Από τη μια, στις 30/6 του 2012 και μετά, ενώ εχουμε ύπαρξη ζημιών σε δωδεκάμηνη βάση, η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με χαμηλό discount έναντι της εσωτερικής της αξίας (P/BV=0,77, 30/9/2012). Από την άλλη, οι προσαρμοσμένες τιμές φαίνονται πολύ χαμηλές. Ειδικά στις 30/9/2012 η προσαρμοσμένη τιμή για το P/BV βρίσκεται στο 0,05 για ROE=-5%.

Οι υψηλές πραγματικές τιμές ίσως δείχνουν πως η αγορά προεξοφλεί επάνοδο στην κερδοφορία. Οι πολύ χαμηλές προσαρμοσμένες τιμές ενδέχεται να οφείλονται σε αδυναμία του μοντέλου στις πολύ χαμηλές ή αρνητικές τιμές ROE.

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

0.305631

0.215892

1.415666

0.1687

ROE

10.37426

1.438909

7.209811

0.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.818270

    Mean dependent var

1.657002

Adjusted R-squared

0.811281

    S.D. dependent var

1.051228

S.E. of regression

0.456673

    Akaike info criterion

1.339050

Sum squared resid

5.422300

    Schwarz criterion

1.434207

Log likelihood

-16.74670

    Hannan-Quinn criter.

1.368140

F-statistic

117.0695

    Durbin-Watson stat

0.406829

Prob(F-statistic)

0.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 10. Αποτελέσματα Παλινδρόμησης για Τιτάν.

Τα τυπικά σφάλματα είναι προσαρμοσμένα για αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα με τη μέθοδο HAC (NeweyWest) . Επίσης, ο δείκτης JarqueBera (=0,64) και το pvalue(=0,72) μας επιτρέπει να δεχτούμε τη μηδενική υπόθεση για ύπαρξη κανονικότητας.

Παρατηρούμε πως ο συντελεστής για το C(=0,30) το οποίο  αντιστοιχεί στα ίδια κεφάλαια του αρχικού υποδείγματος εμφανίζει p-value(=0,16). Αυτό οδηγεί στην αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης H0 ότι ο συντελεστής ισούται με μηδέν, που σημαίνει πως δεν έχει καμία ερμηνευτική ικανότητα για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%.

Ο συντελεστής του ROE(=5,10), το οποίο αντιστοιχεί στα κέρδη  του αρχικού υποδείγματος, επηρεάζει θετικά το P/BV το οποίο αντιστοιχεί στη χρηματιστηριακή αξία. Το υψηλό t-statistic(=3,75) και το πολύ χαμηλό p-value(≈0), οδηγούν στην απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης H0 ότι ο συντελεστής ισούται με μηδέν, που θα σήμαινε πως δεν έχει καμία ερμηνευτική ικανότητα. Άρα, ο συντελεστής είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%.

Από το R2 φαίνεται πως το υπόδειγμα εξηγεί κατά 81,8% τον δείκτη αποτίμησης P/BV.  Το Prob(Fstatistic) υποδηλώνει πως απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Η0, πως το δείγμα δεν θα είχε καμία ερμηνευτική ικανότητα, για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5%, 15%.

Με βάση όλα τα παραπάνω, φαίνεται ότι ειδικά για τη μετοχή του Τιτάνα το υπόδειγμα εμφανίζει στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, και έχει υψηλή ερμηνευτική ικανότητα λόγω του υψηλού R2. Οι προσαρμοσμένες τιμές υπολογίζονται από τη σχέση:

P_BV = 0.30+ 10.37*ROE

 

*Τα παραπάνω  δεν συνιστούν σύσταση αγοράς ή πώλησης μετοχών.

Follow @investorbloggr στο twitter

 

Απάντηση