ΟΤΕ: Πώς ιστορικά τα θεμελιώδη καθόρισαν τη μετοχή

ΟΤΕ- Θεμελιώδη- μετοχήΤο ότι σε βάθος χρόνου αυτό που καθορίζει την πορεία των μετοχών είναι τα θεμελιώδη μεγέθη, δηλαδή τα πραγματικά οικονομικά τους στοιχεία, δεν είναι τίποτα το νέο. Δυστυχώς, για τους Έλληνες μικροεπενδυτές, φαίνεσαι αιρετικός όταν υποστηρίζεις αυτή την άποψη. Έτσι, κατά τη διπλωματική μου ασχολήθηκα με αυτό ακριβώς το αντικείμενο, θέλοντας να δείξω πως επίσης στην ελληνική ανώριμη και αναποτελεσματική αγορά, η σύνδεση αυτή ισχύει. Σας παρουσιάζω, λοιπόν, ένα απόσπασμα από τη μετοχή του ΟΤΕ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ:

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ A.E.) είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος της χώρας, ενώ μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς Ομίλους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει,  ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή τηλεφωνία,  επικοινωνία δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, στην Ελλάδα δραστηριοποιείται  και στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης. (OTE.gr 2011)

Εξέλιξη Μεγεθών ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ κατά το πρώτο διάστημα, όπως φαίνεται από το γράφημα, παρουσιάζει ζημιές σε 12μηνη βάση. Αυτό οφείλεται στα έξοδα που σχετίζονται με την εθελουσία έξοδο (Euro2day.gr 2005). Η κερδοφορία (12Μ) διατηρείται σε υψηλά επίπεδα κατά τη διετία 2007-2008, υποχωρεί κατά τη διετία 2009-2010 και ανακάμπτει κατά τη διετία 2011-2012. Οι Πωλήσεις (12Μ) από το 2009 και μετά ακολουθούν καθοδική πορεία. Η κάμψη σχετίζεται με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, το επιδεινούμενο καταναλωτικό περιβάλλον, τον ανταγωνισμό και την πτώση των τιμών. Η ανάκαμψη αποδίδεται στο περιορισμό του κόστους, ιδιαίτερα του κόστους μισθοδοσίας, και τα έκτακτα κέρδη από την πώληση της Serbia Telecom. (ΟΤΕ 2011), (ΟΤΕ 2012)

Στα τέλη 2007 με αρχές 2008 τα Ίδια Κεφάλαια πλήττονται καθοριστικά από την εξαγορά των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Cosmote σε τιμή κατά πολύ υψηλότερη από τη λογιστική: «Η Υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Cosmote διαγράφηκε απευθείας από τα ίδια κεφάλαια του ΟΤΕ ως εξής : 1,946 δισεκατ. ευρώ απομειώθηκαν στον Ισολογισμό του 2007 και άλλα 780,3 εκατ. ευρώ στον Ισολογισμό του 2008. Σύνολο απομείωσης 2,726 δισεκατ. ευρώ» (Marketzone.gr 2012).. Παράλληλα, την ίδια περίοδο είχαμε αύξηση του δανεισμού με αποτέλεσμα ο δείκτης Ξένων/Ίδιων Κεφαλαίων να επιβαρυνθεί σημαντικά.

P/BV και ROE, πραγματικές και προσαρμοσμένες τιμές ΟΤΕ

P/BV και ROE, πραγματικές και προσαρμοσμένες τιμές ΟΤΕ.
* Η εργασία περιελάμβανε στοιχεία μέχρι το 9μηνο του ’12. Από τότε η τιμή της μετοχής του ΟΤΕ έχει περίπου διπλασιαστεί. Δηλαδή, η διαφορά μπλε και κόκκινης γραμμής στο τέλος έχει καλυφθεί.
Οι προσαρμοσμένες τιμές υπολογίζονται από τη σχέση:
P_BV = 2.07 + 5.10*ROE

Στα παραπάνω γραφήματα οι μπλε γραμμές εμφανίζουν τις πραγματικές τιμές, ενώ οι κόκκινες τις προσαρμοσμένες που προέρχονται από τη  μέθοδο της απλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή το P/BV και ανεξάρτητη το ROE.

Ο δείκτης P/BV ακολουθεί την άνοδο του ROE (12M) μέχρι τις 30/6/2008 που φτάνει κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα (60%). Γενικότερα, οι τόσο υψηλές τιμές  για το ROE οφείλονται στον υπερμοχλευμένο ισολογισμό. Στην πορεία το ROE (12M) υποχωρεί μέχρι τις 31/3/11, όπου μηδενίζεται, ώστε στη συνέχεια να αρχίσει και πάλι να βελτιώνεται. Όμως, η αγορά αποτιμά όλο και χαμηλότερα τη μετοχή σε σχέση με την εσωτερική της αξία ακόμα και την περίοδο που το ROE (12M) ανακάμπτει.

Οι πραγματικές τιμές είναι αρκετά υψηλότερες από τις προσαρμοσμένες κατά το διάστημα 30/9/2007-31/3/2008. Πέρα από την ευφορία που διακρίνει τις αγορές πριν της εκδήλωση της Παγκόσμιας Κρίσης του 2008, εκείνη την περίοδο η MIG κινείται επιθετικά αγοράζοντας μετοχές του Οργανισμού, τις οποίες στη συνέχεια μεταβιβάζει στην DT. Η τιμή της μετοχής επηρεάζεται άμεσα από τις αγορές της MIG, ενώ για τους επενδυτές λειτουργεί θετικά η προοπτική ενός management που δεν θα τελεί υπό δημόσιο έλεγχο. Στο Investorblog στις 23/11/2007 αναφερόταν: «Σήμερα έρχεται η MIG, αγοράζει όπως συνήθως ακριβά, και δημιουργεί μια κατασκευαστή τιμή για τον Οργανισμό εν μέσω κρίσης». (Investorblog 2007a)

Από τις 30/9/11 και μετά οι πραγματικές τιμές είναι κατά πολύ χαμηλότερες από τις προσαρμοσμένες. Η αγορά αποτιμά τον ΟΤΕ κοντά στην λογιστική του αξία ή χαμηλότερα και από αυτή, όταν για τις 30/9/12 το μοντέλο P/BV-ROE υποδεικνύει τιμή για το P/BV=3,5. Εκείνη την περίοδο ο φόβος της δραχμοφοβίας και της άτακτης χρεοκοπίας συνοδεύεται ειδικά για τον ΟΤΕ από ανησυχίες σχετικά με την επαναφορά του πάλι υπό δημόσιο έλεγχο και τον υψηλό του δανεισμό που χρειάζεται ανακύκλωση.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

2.070299

0.385275

5.373566

0.0000

ROE

5.104175

1.357782

3.759202

0.0009

R-squared

0.389878

    Mean dependent var

3.222163

Adjusted R-squared

0.366411

    S.D. dependent var

1.601531

 Αποτελέσματα Παλινδρόμησης για OTE

.

 

Απάντηση