ΟΤΕ: Αναδρομή Οικονομικών Αποτελεσμάτων

ΟΤΕ: Αναδρομή Οικονομικών Αποτελεσμάτωντου leonidasdeligianakis

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί μια οικονομική αναδρομή των αποτελεσμάτων των τελευταίων 7 ετών, ξεκινώντας από το peak του 2008 και λίγο πριν την κατάρρευση της Ελληνικής οικονομίας ως σήμερα.

Παρατηρείται στο Διάγραμμα 1. μια συνεχή μείωση των πωλήσεων του ομίλου μέχρι τη φετινή χρήση, η οποία έχει σωρευτική αρνητική απόδοση -39%  και μεσοσταθμική -6,5% περίπου. Στη χρήση του 2014 υπάρχει μικρή μείωση των πωλήσεων -3,3% σε σχέση με το 2013 δείγμα του ότι η πτώση μάλλον φτάνει στο τέλος της. Η μεγαλύτερη μείωση των πωλήσεων είναι στο κλάδο σταθερής τηλεφωνίας και λοιπών πωλήσεων (νέων συνδέσεων, πωλήσεις συσκευών κλπ). Στον κλάδο της κινητής εμφανίζεται πολύ μικρότερη σωρευτική αρνητική μείωση των πωλήσεων -17% αν αφαιρεθούν οι πωλήσεις της Βουλγαρικής θυγατρικής κινητής τηλεφωνίας η οποία πωλήθηκε.

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 1

Αντίστοιχα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του ομίλου παρουσίασαν συνεχή μείωση με το εργατικό κόστος από τα συνολικά κόστη να έχει τη μεγαλύτερη μείωση κατά 47%  ενώ μόνο στη χρήση 2014 μειώθηκε κατά 35% σε σχέση με πέρυσι. Σε επίπεδο μητρικής η μείωση του εργατικού κόστους ήταν μεγαλύτερη αγγίζοντας σωρευτικά το 60% καθώς τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου απευθύνονταν στα  οικονομικά ρετιρέ της μητρικής εταιρίας, ενώ για πρώτη φορά στη φετινή χρήση το εργατικό κόστος της μητρικής υπολείπεται των λοιπών θυγατρικών (Διάγραμμα 2.).

Διάγραμμα 2

Διάγραμμα 2

To ΕBITDA και το EBIT  σε επίπεδο ομίλου ακολουθούν πτωτική τάση μέχρι το έτος 2013 σωρευτικής μείωσης -48% και -68% αντίστοιχα, ωστόσο στη φετινή χρήση παρατηρείται μια ανάσχεση της  πτώσης αυτής έχοντας αύξηση 17% και 76% αντίστοιχα (Διάγραμμα 3.). Η μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων καθόλη την 7ετη περίοδο παρά τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, οφείλεται όπως είναι αναμενόμενο στη μείωση των πωλήσεων. Η αύξηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων το 2014 σε σχέση με το 2013 οφείλεται στη μεγάλη μείωση του εργατικού κόστους (τελείωσε το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου καθώς και οι αποζημιώσεις προσωπικού που επιβάρυναν τη περυσινή χρήση) και τις συνεχώς μειωμένες αποσβέσεις.

Διάγραμμα 3

Διάγραμμα 3

Η Deutche Telekom αναδιάρθρωσε τον όμιλο ακολουθώντας ορθολογιστική πολιτική στα κόστη νοικοκυρεύοντας ουσιαστικά την εταιρία, πουλώντας αφενός θυγατρικές και συμμετοχές που δεν ήταν αποδοτικές ή δεν ήταν στο στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου και αφετέρου μειώνοντας όπως προαναφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό το εργατικό κόστος με εθελούσιες εξόδους των υψηλόμισθων και προσλαμβάνοντας νέο καταρτισμένο αλλά χαμηλόμισθο προσωπικό. Έτσι παρατηρούμε συνολική μείωση κατά περίπου 3 δις των παγίων & συμμετοχών λόγω πώλησης κάποιων απ’ αυτών αλλά μειώνοντας ως ένα βαθμό και τις επενδύσεις, που είχε ως επακόλουθο τη μείωση των αποσβέσεων σωρευτικά πάνω από 500 εκ. ενώ μέσα σε μια χρήση το 2011-2012 μείωσε τις αποσβέσεις κατά 400 εκ. Οι προηγούμενες κινήσεις οδήγησαν αφενός σε αύξηση των ελευθέρων ταμειακών ροών και επομένως σε σωρευτική μείωση του δανεισμού κατά 3,5 δις περίπου μέχρι τη χρήση 2014 και αφετέρου διατηρήσαν τα λειτουργικά έσοδα (ΕΒΙΤ) και π.φ.κ. (ΕΒΤ) σε υψηλά επίπεδα.

Διάγραμμα 3

Διάγραμμα 3

Όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 4. όταν η γραμμή τάσης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών είναι πάνω από τη γραμμή τάσης του Καθαρού Χρέους τότε η εκάστοτε εταιρία έχει υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση και μπορεί να προβεί σε νέες επενδύσεις ανεξάρτητα από άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς αυτές τις κινήσεις ο όμιλος θα ήταν ζημιογόνος με αρκετά σωρευμένα χρέη (βλέπε ΔΕΗ).

Παρατηρούμε επίσης ότι κατά τη χρήση του 2014 οι δείκτες απόδοσης όπως Εργ. Κόστος/Συν. Πωλ., Εργ. Κόστος/ Πάγια καταγράφουν ιστορικές χαμηλές τιμές ακόμα και σε σχέση με το 2008 ενώ επίσης οι δείκτες EBITDA/Συν. Πωλ., EBITDA/Πάγια, EBIT/ Πάγια και Πωλήσεις /Παγια είναι αντίστοιχα υψηλότεροι καθόλη τη περίοδο που εξετάζεται. Αυτό καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της αναδιάρθρωσης ενώ ειδικά ο δείκτης  Πωλήσεις /Πάγια (Διάγραμμα 5.) παρά τη μείωση των πωλήσεων παρουσιάζει ξεκάθαρα αυξητική τάση αποδεικνύοντας την αναποτελεσματικότητα κάποιων παγίων να παράγουν πωλήσεις ποσό δε μάλλον κέρδη. Αυτός ήταν και ο λόγος που τα πάγια αυτά πωλήθηκαν αυξάνοντας έμμεσα την αποδοτικότητα των εναπομεινάντων παγίων και βελτιώνοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του ομίλου.

Διάγραμμα 5

Διάγραμμα 5

 

Διάγραμμα 6

Διάγραμμα 6

 

Ωστόσο, από την άλλη φαίνεται ότι το περιθώριο κέρδους με τους δυο δείκτες όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 6. πιάνει ταβάνι αν και θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο λόγω της μείωσης του εργατικού κόστους που έχει επακολουθήσει αυτά τα χρονιά με τη προϋπόθεση αύξησης των πωλήσεων. Επομένως, δεν μπορούμε να περιμένουμε ισχυρή αναπροσαρμογή των κερδών αν δεν αυξηθούν οι πωλήσεις από τούδε και στο εξής, παρά μόνο απ τη μείωση των χρηματοοικονομικών το οποίο επιβεβαιώνεται και στο φετινό α΄τριμ 2015 οπού έχει μικρή μείωση πωλήσεων, EBITDA και ΕΒΙΤ. Ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο πρόβλεψης κερδών που χρησιμοποιήθηκε (με υψηλό συντελεστή παλινδρόμησης R2 = 82) δείχνει τον υψηλό συντελεστή βαρύτητας που εμφανίζει  καταρχήν η παράμετρος των πωλήσεων και δευτερευόντως του εργατικού κόστους, στην αύξηση των κερδών. Παράλληλα από το αναφερόμενο μοντέλο παρατηρείται υψηλός συντελεστής μόχλευσης της αναμενόμενης αύξησης κερδών σε σχέση με την αύξηση των πωλήσεων. Σε αυτό το σημείο δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες που μπορεί να μπερδέψουν παρά να διασαφηνίσουν σχετικά με τα μοντέλα πρόβλεψης.

Αντίστοιχα από το Διάγραμμα 7. διακρίνεται μείωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων παρόλο που είναι ακόμα σε υψηλά επίπεδα το οποίο σε συνδυασμό με την αύξηση της αποδοτικότητας των παγίων δείχνει ότι όταν η ψαλίδα των δυο αυτών τάσεων ανοίγει αρκετά τότε δεν μπορεί να αναμένεται αυξανομένη κερδοφορία χωρίς νέες επενδύσεις χειροτερεύοντας αντίστοιχα η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων.

Διάγραμμα 7

Διάγραμμα 7

 

Στο τομές των πωλήσεων θα μπορούσε να αναφερθεί η ανάπτυξη της πλατφόρμας του ΟΤΕ ΤV ανταγωνιστή του ΝΟVA και το μεγάλο ερωτηματικό της ROMTELECOME σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται. Παράμετροι πωλήσεων που θα καθορίσουν τη μελλοντική πορεία του ομίλου και οι οποίοι είναι άμεσα εξαρτώμενοι από την εγχώρια οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας. Εφόσον η Ρουμανική οικονομία δεν παρουσιάζει οικονομική ανάπτυξη τότε η αύξηση των μεγεθών του ομίλου επηρεάζεται άμεσα από την εγχώρια οικονομία.

Επίσης κάτι που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι οι υπεραξίες και τα άυλα παγία υπερβαίνουν το 1 δις ενώ αν προστεθούν και οι άδειες τηλεπικοινωνίας ξεπερνούν το 1,6 δις. Κάποιοι αναλυτές συνηθίζουν να τα αφαιρούν απ’ τα ιδία κεφαλαία το οποίο αν γίνει ελαχιστοποιούν το Book Value της εταιρίας και ειδικά κατά τη περίοδο 2008-2009 το μηδενίζουν. Προσωπικά θα ανέμενα απομείωση των αξιών αυτών με μια αύξηση των αποσβέσεων κατά 100 εκ./έτος ή στην αποτίμηση της εταιρίας θα αναιρούσα από τα κέρδη το αντίστοιχο ποσόν.

του leonidasdeligianakis

leonidasdeligianakis@investorblog.gr

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Τα παραπάνω σχόλια και οι παρατηρήσεις είναι απλά προσωπικές εκτιμήσεις.

 Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης, αγοράς ή πώλησης ή οποιασδήποτε πράξης σε επενδυτικά προϊόντα για τη συγκεκριμένη μετοχή.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και η διακίνηση των προσωπικών σχολίων με οποιονδήποτε τρόπο, παρά κατόπιν άδειας του συγγραφέα.

Ο αναγνώστης, αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επενδυτικές του επιλογές και πρέπει να έχει γνώση των κινδύνων.

3 comments on “ΟΤΕ: Αναδρομή Οικονομικών Αποτελεσμάτων

 1. Ο/Η Michalis P. λέει:

  Πολύ καλό άρθρο.

 2. Ο/Η Dimitrios Koutsoubos λέει:

  Λεωνίδα, πολύ αποκαλυπτικό το άρθρο σου για την πορεία του ΟΤΕ.

  Όσον αφορά την αποτίμηση του στο ταμπλό, ποιά είναι η άποψή σου;

 3. Ο/Η leonidasdeligianakis λέει:

  Ευχαριστω πολυ Μιχάλη και Δημητρη
  Δημητρη, συγγνωμη για το αργοπορημενο της απαντησης αλλα δυστυχως δεν ειχα προσβαση σε internet λογω μετακομισης και ακομα περιμενω.
  Στα περιξ των 4000 εκ κεφαλοποιηση που βρισκεται τωρα δεν θα τον θεωρουσα και σουπερ ευκαιρια τοποθετησης με p/bv=2 ,p/e=14 και για τους λογους που ανεφερα παραπανω σχετικα με τα μελλοντικα κερδη. Απλα ειναι απ τις πρωτες μτχς και λογω μητρικης που ασχολουνται τα ξενα χαρτοφυλακια καθως το downside των κερδων της εταιριας ειναι ξεκαθαρο παντα σε περιβαλλον ευρω.

Απάντηση